Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

I Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna "Potyczki Mądrej Sówki"Cele Olimpiady Matematycznej:
1.Kształtowanie logicznego myślenia i rozwijanie kompetencji matematycznych.
2.Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
3.Kształtowanie odporności emocjonalnej do pokonywania trudności.
4.Upowszechnianie matematyki wśród dzieci.
5.Kształtowanie kreatywnych postaw dzieci.
6.Zachęcanie przedszkolaków do publicznych występów i integracja środowiska.
Informacje organizacyjne:
1.Olimpiada matematyczna skierowana jest do dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2011) z przedszkoli Gminy Wadowice.
2.Celem olimpiady jest sprawdzenie kompetencji matematycznych dzieci pięcioletnich poprzez rozwiązywanie zadań matematycznych , quizowych i graficznych, rozwiązywanie zagadek i rozegranie gry planszowej. Zadania matematyczne zostały opracowane w oparciu o zakres materiału określonego w załączniku nr1.
3.Poprawność wykonania zadania oceniana będzie w skali 0-2 punkty przez 3-osobową komisję.
4. W Olimpiadzie może uczestniczyć 4 dzieci pięcioletnich z jednego przedszkola z jednej grupy wyłonionych w wewnątrzprzedszkolnych eliminacjach.
5. Zgoda na udział dzieci w Olimpiadzie jest jednoznaczna z udzieleniem prawa na wykorzystanie ich wizerunku w publikacjach organizatora- załącznik nr 2.
6.Laureaci olimpiady otrzymają dyplomy i nagrody.
7. Koordynatorzy Olimpiady Matematycznej:
• Urszula Maziarz
• Alicja Nizio
8. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej http://przedszkole5.przedszkolowo.pl Terminy:
1. Kartę zgłoszenia dzieci do udziału w Olimpiadzie Matematycznej ( załącznik nr 3) oraz zgodę rodziców ( załącznik nr 2) prosimy złożyć w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Wadowicach, oś. Pod Skarpą 11, w terminie do 3 marca 2017 r. w godz. 7.00- 16.00.lub przesłać drogą mailową na adres:p5wadowice@gmail.com
Tel. Kontaktowy:338720073
2. Olimpiada Matematyczna odbędzie się w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Wadowicach, oś. Pod Skarpą 11, dnia 13 marca 2017 r. o godz. 9.30. Prosimy uczestników o przybycie do godz. 9.15.


ZAŁĄCZNIK NR 1.

Zakres tematyczny:
• Liczenie obiektów, porównywanie ( więcej- mniej), odróżnianie liczenia poprawnego od błędnego.
• Wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania metodą pamięciową, liczeniem na palcach lub na zbiorach zastępczych.
• Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
• Ustalanie równoliczności zbiorów, klasyfikowanie według ustalonej reguły.
• Znajomość figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt).
• Rozróżnianie stron lewej i prawej, określanie kierunków, ustalanie położenia obiektu w stosunku do własnej osoby i do położenia na kartce.
• Mierzenie długości różnymi sposobami: krokowanie, stopa za stopą, sznurek…
• Znajomość następstw: dzień- noc, dni tygodnia, pory roku.
• Dostrzeganie i kontynuowanie układów rytmicznych.


ZAŁĄCZNIK NR 2.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA DO
I MIĘDZYPRZEDSZKOLNEJ OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ.

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………
Data urodzenia…………………………………………………………..
Nazwa i adres placówki, do której uczęszcza dziecko:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w Olimpiadzie Matematycznej organizowanej w dniu 13 marca 2017 r. w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Wadowicach i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby Olimpiady.Data i podpis rodziców

…………………………………………………
ZAŁĄCZNIK NR 3.

Pieczątka przedszkolaKARTA ZGŁOSZENIA DO I MIĘDZYPRZEDSZKOLNEJ
OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ

Nazwa, adres, telefon i e-mail placówki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L.p. Imię i nazwisko dziecka Rok urodzenia Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego dziecko
1.

2.

3.

4.


Konkurs trwał do: 2017-03-13, 00:00
Konkurs 2017-02-07, 13:31 | autor: Monika Fornal
Przedszkolowo.pl logo