POWER

Unijna dotacja dla Wadowic na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli


Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny Gminy Wadowice pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 298 009,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 1 262 246,92 PLN.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Wadowice w konsorcjum z jej jednostkami organizacyjnymi: Zespołem Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych w Wysokiej, Zespołem Szkół nr 1 w Choczni, Zespołem Szkół nr 2 w Choczni, Zespołem Szkół w Jaroszowicach, Szkołą Podstawową w Babicy, Przedszkolem Publicznym nr 1 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 2 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 3 w Wadowicach nr 3, Przedszkolem Publicznym nr 5 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym w Choczni.

Uczestnikami projektu będą dyrektorzy i nauczyciele tych placówek, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia językowe i metodyczno - językowe. Ze szkoleń skorzysta 108 pedagogów. Realizacja tego projektu ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników naszych szkół i przedszkoli. Udział w projekcie umożliwia szkołom i przedszkolom poprawę jakości pracy w wybranych obszarach oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej, oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów placówek oświatowych.Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 0050.610.2017.OR
Burmistrza Wadowic
z dnia 9.01.2017

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355
§ 1 Postanowienia ogólne:
Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników projektu „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”.
Projekt realizowany jest przez Gminę Wadowice w konsorcjum z trzynastoma instytucjami: Zespołem Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych w Wysokiej, Zespołem Szkół nr 1 w Choczni, Zespołem Szkół nr 2 w Choczni, Zespołem Szkół w Jaroszowicach, Szkołą Podstawową w Babicy, Przedszkolem Publicznym nr 1 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 2 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 3 w Wadowicach nr 3, Przedszkolem Publicznym nr 5 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym w Choczni.

1. Celem projektu jest:
1) udział 108 osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela w mobilności zagranicznej w celach szkoleniowych (kursach językowych lub metodyczno-językowych).
2) podniesienie prestiżu gminnych placówek oświatowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, organizacyjnych i z zakresu zarządzania przy użyciu europejskich programów i narzędzi;
3) upowszechnianie dobrych praktyk w edukacji,
4) promowanie uczenia się języków obcych i poznawania wiedzy o zjednoczonej Europie w środowisku lokalnym.
2. Projekt realizowany jest od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku.
§ 2 Kryteria uczestnictwa:
1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach wchodzących w skład konsorcjum.
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie musi:
a) być pracownikiem instytucji wchodzącej w skład konsorcjum
b) posiadać wykształcenie pedagogiczne ( nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele pracujący w świetlicach, nauczyciele-bibliotekarze)
c) być zainteresowana udziałem w mobilności ze względu na cele projektu,
d) wyrażać zgodę na modyfikację wykorzystywanego programu nauczania o nowe elementy polecane podczas mobilności.

§ 3 Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz stażu pracy.
2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością niniejszego regulaminu.
3. Projekt zakłada rekrutację 108 uczestników.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej instytucji wchodzących w skład konsorcjum.
5. Termin składania ankiet rekrutacyjnych trwa do 30 stycznia 2017 roku. Ankiety należy składać do sekretariatu szkoły/przedszkola.
Ankiety są do pobrania w sekretariacie szkół/przedszkoli wchodzących w skład konsorcjum,
oraz na stronie internetowej tych placówek..
6. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów formalnych.
7. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.
8. Wyboru uczestników mobilności zagranicznych Projektu na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Komisja Rekrutacyjna złożona z przedstawiciela Organu Prowadzącego, przedstawicieli szkół i przedszkoli wchodzących w skład konsorcjum. Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz Wadowic.
9. Przyjmuje się następujące kryteria rekrutacji:
1) osobisty rozwój zawodowy uczestnika i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia (w okresie ostatnich 2 lat szkolnych): Za każdą formę rozwoju zawodowego przyznany będzie 1 pkt (maksymalnie 5pkt).
2) opinia nauczyciela w zakresie dotyczącym celów projektu– na podstawie ankiety rekrutacyjnej:
a) dotychczasowe zaangażowanie w realizację dodatkowych działań, mających na celu rozwój zainteresowań uczniów, ich pasji (np. przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych) - (maksymalnie 5pkt);
b) gotowości do podnoszenia kompetencji językowych i wdrażania idei uczenia się przez całe życie (maksymalnie 5pkt,
c) gotowości do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z gronem pedagogicznym (maksymalnie 5pkt;
d) gotowości do udziału w mobilności zagranicznej i chęci wdrażania jej rezultatów(maksymalnie 5pkt;
e) gotowości do promowania projektu w środowisku lokalnym (maksymalnie 5pkt).
10. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.
11. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Beneficjent projektu (Gmina Wadowice) oraz instytucje wychodzące w skład konsorcjum zobowiązują się do umieszczenia wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół /przedszkoli w terminie do dnia 20 lutego 2017 roku
13. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z listą osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, listą osób zakwalifikowanych i listą osób rezerwowych.
14. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.
15. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników związanej np. z rezygnacją, przyczynami losowymi, długotrwałą chorobą nauczyciela zrekrutowanego w etapie I oraz braku na liście rezerwowej odpowiedniej ilości kandydatów ogłasza się rekrutację dodatkową.

§ 4 Obowiązki osób zakwalifikowanych:
1. Na miesiąc przed wyjazdem każda z osób umieszczonych na liście uczestników zakwalifikowanych do wyjazdu na kurs zobligowana jest do podpisania dwustronnej umowy wraz z załącznikami: „Warunki ogólne” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu”.
2. Uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu, który podpisał dwustronną umowę o odbycie wyjazdu na kurs wraz z załącznikami: „Warunki ogólne” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu” jest zobligowany do wzięcia udziału w kursie pod rygorem poniesienia kosztów wyjazdu w przypadku rezygnacji lub nie stawienia się w dniu wyjazdu.
3. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do sporządzenia raportu indywidualnego na zasadach określonych w umowie.
4. Każda z osób uczestniczących w wyjeździe zobowiązana jest do opracowania materiałów dydaktycznych, informacyjnych z uczestnictwa w kursie i wdrożenia rozwiązań, które zostaną wykorzystane do osiągnięcia założonych celów projektu.
5. Każda z osób uczestniczących w wyjeździe zobowiązana jest do udostępniania wszelkiej dokumentacji potrzebnej do monitorowania i ewaluacji poszczególnych etapów projektu na każdym etapie realizacji.
.


§ 5 Warunki rezygnacji w projekcie:
1. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych na jego rzecz kosztów mobilności. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt. 1, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej.
2. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację

§ 6 Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą wprowadzane w drodze zarządzenia Burmistrza.
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 0050.639.2017.OR
Burmistrza Wadowic
z dnia 1.03.2017

Regulamin Rekrutacji Dodatkowej uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355
§ 1 Postanowienia ogólne:
Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników projektu „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”.
Projekt realizowany jest przez Gminę Wadowice w konsorcjum z trzynastoma instytucjami: Zespołem Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych w Wysokiej, Zespołem Szkół nr 1 w Choczni, Zespołem Szkół nr 2 w Choczni, Zespołem Szkół w Jaroszowicach, Szkołą Podstawową w Babicy, Przedszkolem Publicznym nr 1 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 2 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 3 w Wadowicach nr 3, Przedszkolem Publicznym nr 5 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym w Choczni.

1. Celem projektu jest:
1) udział 108 osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela w mobilności zagranicznej w celach szkoleniowych (kursach językowych lub metodyczno-językowych).
2) podniesienie prestiżu gminnych placówek oświatowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, organizacyjnych i z zakresu zarządzania przy użyciu europejskich programów i narzędzi;
3) upowszechnianie dobrych praktyk w edukacji,
4) promowanie uczenia się języków obcych i poznawania wiedzy o zjednoczonej Europie w środowisku lokalnym.
2. Projekt realizowany jest od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku.
§ 2 Kryteria uczestnictwa:
1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach wchodzących w skład konsorcjum.
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie musi:
a) być pracownikiem instytucji wchodzącej w skład konsorcjum
b) posiadać wykształcenie pedagogiczne ( nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele pracujący w świetlicach, nauczyciele-bibliotekarze)
c) być zainteresowana udziałem w mobilności ze względu na cele projektu,
d) wyrażać zgodę na modyfikację wykorzystywanego programu nauczania o nowe elementy polecane podczas mobilności.

§ 3 Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz stażu pracy.
2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością niniejszego regulaminu.
3. Projekt zakłada rekrutację uczestników na Listę Rezerwową.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej instytucji wchodzących w skład konsorcjum.
5. Termin składania ankiet rekrutacyjnych trwa do 17 marca 2017 roku. Ankiety należy składać do koordynatora szkoły/przedszkola. Nauczyciele zgłaszający chęć ponownego wzięcia udziału w mobilności składają ponownie wymaganą dokumentację wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Ankiety są do pobrania w sekretariacie szkół/przedszkoli wchodzących w skład konsorcjum,
oraz na stronie internetowej tych placówek..
6. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów formalnych.
7. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.
8. Wyboru uczestników mobilności zagranicznych Projektu w Rekrutacji dodatkowej na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Komisja Rekrutacyjna złożona z przedstawiciela Organu Prowadzącego, przedstawicieli szkół i przedszkoli wchodzących w skład konsorcjum. Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz Wadowic.
9. Przyjmuje się następujące kryteria rekrutacji:
1) udział w mobilności w Projekcie po raz pierwszy – 5 pkt.
2) wybór kursu metodyczno-językowego – 2 pkt.
3) osobisty rozwój zawodowy uczestnika i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia (w okresie ostatnich 2 lat szkolnych): Za każdą formę rozwoju zawodowego przyznany będzie 1 pkt (maksymalnie 5pkt).
4) opinia nauczyciela w zakresie dotyczącym celów projektu– na podstawie ankiety rekrutacyjnej:
a) dotychczasowe zaangażowanie w realizację dodatkowych działań, mających na celu rozwój zainteresowań uczniów, ich pasji (np. przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych) - (maksymalnie 5pkt);
b) gotowości do podnoszenia kompetencji językowych i wdrażania idei uczenia się przez całe życie (maksymalnie 5pkt);
c) gotowości do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z gronem pedagogicznym (maksymalnie 5pkt);
d) gotowości do udziału w mobilności zagranicznej i chęci wdrażania jej rezultatów(maksymalnie 5pkt);
e) gotowości do promowania projektu w środowisku lokalnym (maksymalnie 5pkt).
5) Pisemne uzasadnienie ponownego udziału w mobilności (dotyczy nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w Projekcie decyzją Komisji Rekrutacyjnej z 31.01.2017 roku).
10. Beneficjent projektu (Gmina Wadowice) oraz instytucje wychodzące w skład konsorcjum zobowiązują się do umieszczenia wyników Rekrutacji dodatkowej na stronach internetowych szkół /przedszkoli w terminie do dnia 30 marca 2017 roku.
11. Wyniki Rekrutacji dodatkowej zostaną opublikowane w formie Listy Rezerwowej kandydatów. Pozycje na liście zależeć będą od sumy punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną.
12. Koordynatorzy gminni będą proponować kolejnym osobom z Listy Rezerwowej odbycie mobilności w miarę wolnych miejsc posiadanych przez Konsorcjum (wg rodzaju kursu i kraju docelowego).
13. W przypadku rezygnacji kandydata z Listy Rezerwowej odbycie mobilności proponowane jest kolejnej osobie na Liście.
14. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.

§ 4 Obowiązki osób zakwalifikowanych:
1. Na miesiąc przed wyjazdem każda z osób zakwalifikowanych do wyjazdu na kurs zobligowana jest do podpisania umowy wraz z załącznikami: „Warunki ogólne” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu”.
2. Uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu, który podpisał umowę o odbycie wyjazdu na kurs wraz z załącznikami: „Warunki ogólne” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu” jest zobligowany do wzięcia udziału w kursie pod rygorem poniesienia kosztów wyjazdu w przypadku rezygnacji lub nie stawienia się w dniu wyjazdu.
3. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do sporządzenia raportu indywidualnego na zasadach określonych w umowie.
4. Każda z osób uczestniczących w wyjeździe zobowiązana jest do opracowania materiałów dydaktycznych, informacyjnych z uczestnictwa w kursie i wdrożenia rozwiązań, które zostaną wykorzystane do osiągnięcia założonych celów projektu.
5. Każda z osób uczestniczących w wyjeździe zobowiązana jest do udostępniania wszelkiej dokumentacji potrzebnej do monitorowania i ewaluacji poszczególnych etapów projektu na każdym etapie realizacji.
.
§ 5 Warunki rezygnacji w projekcie:
1. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych na jego rzecz kosztów mobilności. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie.
2. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację

§ 6 Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą wprowadzane w drodze zarządzenia Burmistrza.
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji dodatkowej obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
Załącznik 1
Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie
„Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”
Projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………
3. Adres zameldowania …………………………………………………………………………………………
4. PESEL i nr dowodu osobistego …………………………………………………………………………………………
5. Stanowisko i pełna nazwa placówki, w której kandydat jest zatrudniony …………………………………………………………………………………………
6. Rodzaj umowy o pracę (np. na czas określony, na czas nieokreślony)
…………………………………………………………………………………………
7. Numer telefonu kontaktowego …………………………………………………………………………………………
8. Adres e-mail
…………………………………………………………………………………………
9. Stopień znajomości języka…………….. (wpisać język, którego dotyczy kurs) :
a) podstawowy,
b) średniozaawansowany,
c) zaawansowany


Podpis kandydata……………………………………………
Załącznik 2
Ankieta rekrutacyjna do udziału w projekcie
„Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”
Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355
Uwaga: Proszę o wypełnienie na komputerze, wydrukowanie i podpisanie ankiety.
Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………..
Placówka………………………………………………………………….
Kryteria rekrutacji:
1) Udział w mobilności w Projekcie po raz pierwszy: TAK /NIE (niepotrzebne skreślić) …../5pkt
2) Rodzaj wybranego kursu: Językowy / Metodyczno – językowy (niepotrzebne skreślić) …. /2 pkt

3) osobisty rozwój zawodowy uczestnika i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia (w okresie ostatnich 2 lat szkolnych): Za każdą formę rozwoju zawodowego przyznany będzie 1 pkt (maksymalnie 5pkt).
L.p. Nazwa szkolenia Data realizacji Nabyte umiejętności Liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną
1.

2.
3.
4.
5.

4) opinia nauczyciela w zakresie dotyczącym celów projektu (maksymalnie 5pkt w każdym pytaniu).:
L.p. Pytanie Odpowiedź Liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną
1. W jaki sposób Pan/Pani dotychczas angażował/a w realizację dodatkowych działań, mających na celu rozwój zainteresowań uczniów, ich pasji (np. przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych)?

2. W jaki sposób Pan/Pani zamierza podnosić kompetencje językowe i wdrażać ideę uczenia się przez całe życie?
3. W jaki sposób Pan/Pani zamierza dzielić się wiedzą i umiejętnościami z gronem pedagogicznym?
4. Czy zgłasza Pan/Pani gotowości do udziału w mobilności zagranicznej? W jaki sposób zamierza Pan/Pani wdrażać jej rezultaty w swojej pracy?
5. W jaki sposób zamierza Pan/Pani promować projekt w środowisku lokalnym?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
.................................................................
Podpis czytelny Kandydata
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Uzyskane punkty ……../37
Decyzją Komisji Rekrutacyjnej kandydat zostaje / nie zostaje zakwalifikowany do mobilności w ww. projekcie.
Data:………………… Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:


Załącznik 3

Pisemne uzasadnienie ponownego udziału w Projekcie
„Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355
(dotyczy nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w Projekcie decyzją Komisji Rekrutacyjnej z 31.01.2017 roku).
Proszę wypełnić na komputerze, wydrukować i podpisać.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela ………………………………..


Przedszkolowo.pl logo