Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLAKONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5
I M.DR GUSTAWA STUDNICKIEGO W WADOWICACH
NA LATA 2013/2018

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2013 r. poz. 560)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr 56 poz. 458)
Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r.- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17)
Statut Przedszkola Publicznego Nr 5 w Wadowicach

Źródła opracowania koncepcji:
Podstawą do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

O NASZEJ PLACÓWCE
Przedszkole Publiczne Nr 5 im. dr Gustawa Studnickiego zlokalizowane jest w Wadowicach na Os. Pod Skarpą 11
Mieści się w nowo wybudowanym budynku, gdzie na jednej kondygnacji rozmieszczone zostały wszystkie pomieszczenia przedszkolne co sprzyja bezpieczeństwu dzieci.
Jego atutem są nie tylko przestronne i dobrze wyposażone sale zajęć ale także okazały plac zabaw.
W przedszkolu funkcjonuje 5 grup przedszkolnych o nazwie :

Oddz. I - SMYKI
Oddz. II - KRASNALE
Oddz. III - SKRZATY
Oddz. IV- ZUCHY
Oddz. V- ELFY
.
Od 1 września 2014r. placówka zatrudnia 9 nauczycielek (w tym dyrektor, nauczyciel-katecheta), oraz 11 pracowników obsługi.

BAZA PRZEDSZKOLA

W budynku znajdują się:
• szatnia dla dzieci ,
• pomieszczenia gospodarcze
• 5 sal zajęć z przylegającymi łazienkami,
• kuchnia i jadalnia
• kancelaria , pokój nauczycielski, pokój intendenta


MISJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole uczy dzieci samodzielności i logicznego myślenia, tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

WIZJA PRZEDSZKOLA
Nasi wychowankowie chcą się uczyć przez zabawę, twórczo myśleć, działać w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i zrozumienia.
Naczelnym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice , którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.
Nasze działania prowadzą dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i odnoszenia sukcesów w szkole zgodnie z indywidualnym potencjałem rozwojowym.

KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA 2013-2018
1. Wdrożenie innowacji pedagogicznej "Mały matematyk"
2. Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci we wszystkich grupach wiekowych.
3. Kontynuacja wypracowanych metod kształtowania u1 dzieci postaw proekologicznych.
4. Doskonalenie metod współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

KODEKS PRZEDSZKOLAKA OBOWIĄZUJACY W NASZYM PRZEDSZKOLU

1.Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
2.Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
3.Szanuję cudzą własność.
4.Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
5.Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
6.Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
7.Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
8.Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
9.Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuj, przepraszam.
10.Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego co będzie mi potrzebne w szkole.

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników,
Przeprowadzenie diagnozy: wstępnej i końcowej,
Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności,
Rozmowy indywidualne z rodzicami,
Wymiana doświadczeń ze specjalistami,
Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
Wspieranie rozwoju dzieci, wg. indywidualnie opracowanych programów, dokumentowanie wyników.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

Obserwacji funkcjonowania w grupie,
Wytworów prac dzieci,
Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci,
Prezentacji umiejętności ( występy, konkursy),
Materiały reportażowe ( zdjęcia, filmy, kroniki, albumy),
Rozmowy.

Współpraca z rodzicami

Cele:
•wzmocnienie więzi rodzinnych
•nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
•zapoznanie rodziców z realizowanym programem, koncepcją, planem pracy
•ujednolicenie oddziaływań wychowawczych dom –przedszkole
•wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
•wspieranie rodziców w celu osiągnięcia gotowości podjęcia nauki w szkole przez dziecko
•przekazywanie informacji o gotowości szkolnej dziecka
•przekazywanie informacji o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu
•udzielanie porad, wskazówek przez nauczycieli, specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności dziecka
•podnoszenie świadomości edukacyjnej
•promowanie placówki w środowisku lokalnym

Formy współpracy z rodzicami:

Rozmowy indywidualne
Zebrania ogólne i grupowe
Spotkania okolicznościowe –uroczystości grupowe
Zajęcia otwarte
Angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy
Zebrania z Radą Rodziców
Prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców
Prowadzenie wystawek prac plastycznych
Organizowanie warsztatów, szkoleń
Włączenie rodziców w organizowanie konkursów,
imprez, wycieczek
Włączenie rodziców w życie przedszkola –zaangażowanie w prace na rzecz przedszkola

Współpraca przedszkola z instytucjami użyteczności publicznej

Cele:
•kształtowanie postaw społecznie pożądanych
•promocja placówki
•kształtowanie nawyków dbania o bezpieczeństwo swoje i innych
•wymiana doświadczeń
•zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego
•zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
•poznawanie zawodów ludzi świadczących pomoc innym
•rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

Współpraca z:

Urzędem Miasta Wadowice (akcje, konkursy, pikniki, sprawy
organizacyjne),
Powiatem Wadowice,
Zespołem Placówek Oświatowych w Wadowicach,
Parafią Św. Piotra Apostoła w Wadowiach,
Nadleśnictwem Andrychów,
Komendą Powiatową Policji (bezpieczeństwo),
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (bezpieczeństwo),
Muzeum Ziemi Wadowickiej,
Szkołą Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach,
Przedszkolami Wadowic,
Biblioteką Miejską,
Wadowickim Centrum Kultury,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Domem Pomocy Społecznej w Wadowicach
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
Sanepidem,
Zakładami pracy.


PROMOCJA PLACÓWKI
Cele:
•pozyskiwanie sponsorów
•prezentacja pracy przedszkola w środowisku lokalnym

Działania promocyjne obejmują:

•udział w konkursach organizowanych na terenie gminy i poza nią
•prowadzenie strony internetowej placówki
•współpraca z instytucjami użyteczności publicznej
•dbanie o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym
•popularyzacja wychowania przedszkolnego
•upowszechnianie informacji o przedszkolu

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘC NAUCZYCIELI

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora i rodziców.
Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
• ankiet
•rozmów z nauczycielami, rodzicami
•obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci
•obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
•analizę wytworów dziecięcych
•obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami
•lustrację sal, tablic, wystawek prac
•arkuszy ocen pracy nauczycieli
•arkuszy samooceny
•analizy dokumentacji pedagogicznej
•innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

•prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka
•rozmowy indywidualne z rodzicami
•organizowanie dni otwartych
•organizowanie zebrań
•omawianie arkuszy diagnostycznych
•organizowanie zajęć otwartych
•prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

REALIZOWANE PROGRAMY
1.„Od przedszkolaka do ucznia" program wychowania przedszkolnego, autor: Iwona Broda
2. „Radość dzieci Bożych” program do nauki religii
3. „Dziecko istotą społeczną” program wychowawczy
4. Program Profilaktyczny Przedszkola ”

METODY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA

•Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.
•„Burza mózgów” – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.
•Pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji.
•„Dziecięca matematyka” autorstwa prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej –zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku osiągnięcia sukcesów w nauce matematyki.
•Zajęcia adaptacyjne – mające na celu bezstresowe dla dziecka pokonanie progu przedszkola.
•Gimnastyka twórcza wg. R. Labana, C. Orfa,
• Metoda gimnastyki mózgu P. Dennisona,
• Metoda dobrego startu prof. M. Bogdanowicz,
• Metoda dramy,
• Metody relaksacyjne i aktywizujące,
• BajkoterapiaOGÓLNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

•wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień dzieci
•zapewnienie realizacji funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących oraz możliwości zabawy w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci
•wychowywanie i rozwijanie takich cech dziecka: jak optymizm, empatia, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne siły, odporność na porażkę w ścisłej współpracy z rodzicami
•tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym w celu wypracowania jednolitych oddziaływań na dziecko –doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
•angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola, udział rodziców w organizacji wspólnych spotkań, świąt, wyjazdów w plener, przedstawień teatralnych, zajęć otwartych, akcji charytatywnych, konkursów przeglądów
•zapewnienie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno –pedagogicznej
•diagnozowanie i monitorowanie prowadzonej pracy oraz po każdym roku szkolnym dokonywanie ewaluacji działań
•współpraca z innymi przedszkolami, szkołami, organizacjami i instytucjami użyteczności publicznej
•propagowanie działań przedszkola w środowisku lokalnym
•zapewnienie odpowiedniej bazy przedszkola
•motywowanie nauczycieli do nowatorskiego i twórczego stylu pracy oraz ciągłego podnoszenia jakości swojej pracy

KRYTERIA SUKCESU
•wzrost skuteczności pracy nauczycieli
•wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci
•położenie dużego nacisku na kształtowanie twórczego rozwoju dzieci
•zwiększenie integracji rodzin z personelem przedszkol•poszerzenie oferty programowej o programy uwzględniające wzmacnianie pozytywnych zachowań, promujących zdrowy styl życia
•udział nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
•zacieśnienie współpracy z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną monitorowa nie działań przez nauczycieli, dokonywanie w miarę potrzeb ewaluacji działań
•upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku lokalnym
•zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostęp do internetu
•wzrost jakości pracy nauczycieli poprzez twórczy i nowatorski styl pracy

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 5 w Wadowicach i zatwierdziła ją Uchwałą nr 3/2013/2014 do realizacji na posiedzeniu w dniu 10 września 2013r.

Aktualizacja 30 wrzesień 2014r.

KIERUNKI DZIAŁANIA –NASZE PRIORYTETY

1. Wdrożenie innowacji pedagogicznej "Mały matematyk"
2. Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci we wszystkich grupach wiekowych.
3. Kontynuacja wypracowanych metod kształtowania u dzieci postaw proekologicznych.
4. Doskonalenie metod współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
Komunikat 2015-05-23, 21:37 | autor: Monika Fornal
Przedszkolowo.pl logo